Stenløse Historiske Forening

Vedtægter:

§ 1 Foreningens navn er ”Stenløse Historiske Forening”.
§ 2 Foreningens geografiske interesseområde er Stenløse, Veksø, Slagslunde og Ganløse sogne.
§ 3 Foreningens formål er:
     1. At virke for kendskab til egnshistorie – fra oldtid til nutid
     2. Udgivelse af publikationer
     3. At støtte Stenløse Lokalarkiv
§ 4 Foreningens medlemmer: Enhver, der vil medvirke til fremme af foreningens formål.
§ 5
 1. Foreningens ledelse: Den af medlemmerne - blandt medlemmerne på lovlig indvarslet generalforsamling valgte bestyrelse bestående af 7 medlemmer. Formanden og kassereren tegner foreningen. Kasseren og i dennes fravær formanden står for varetagelse af foreningens formue, Herunder indkassering af kontingent samt betaling af regninger. Disse personer kan råde over foreningens konti, herunder betalingskort og netbank til foreningens konti, samt indgå aftaler herom.
 2. Udgivelse af publikationer drives under navnet "Bogfonden" med separat regnskab efter gældende offentlige regler. Foreningens bestyrelse administrerer udgivelsen af publikationerne.
§ 6 Stemmeberettiget og valgbar er ethvert medlem af foreningen, der ikke er i kontingentrestance. Et medlem er et medlemskab, der omfatter hele husstanden og berettiger til en stemme.
§ 7
 1. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.
 2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts - april, og den indvarsels skriftligt til medlemmerne mindst 14 dage forud. Dagsorden skal indeholde:
  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
  4.  Indkomne forsalg
  5.  Kassererens fremlæggelse af bestyrelsens budget for indeværende regnskabsår til godkendelse
  6. Fastsættelse af kontingent for næste regnskabsår
  7. Valg af 3 eller 4 medlemmer til bestyrelsen
  8. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter
  9. Valg af 1 revisor
  10. Valg af 1 revisorsuppleant
  11. Eventuelt
 3. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når et flertal af bestyrelsen eller 1/4 af medlemsantallet, dog mindst 10 medlemmer, begærer det. Indvarsling        som for ordinær generalforsamling.      
 4. Forslag til generalforsamlingen skal være et bestyrelsesmedlem i hænde mindst 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.
 5. Generalforsamlingsdirigent vælges af medlemmerne som leder af generalforsamlingen.
 6. Medlemskontingent fastsættes på hvert års ordinære generalforsamling.  
§ 8
 1. Bestyrelsen, der er valgt med 3 medlemmer i lige årstal og 4 medlemmer i ulige årstal konstituere sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær.
 2. Regnskaberne revideres af 2 på generalforsamlinger valgte revisorer valgt for 2 år ad gangen og således, at der på hver generalforsamling vælges 1 revisor
 3. Endvidere vælges hvert år 2 bestyrelsessuppleanter og 1 revisorsuppleant.
 4. Foreningens og udgivelsesvirksomhedens regnskabsår følger kalenderåret, og reviderede regnskaber forelægges den ordinære generalforsamling.

§ 9 Vedtægtsændringer kan kun ske på en ordinær generalforsamling, og forslag hertil skal udsendes samtidig med indvarslingen til generalforsamlingen og opnås ved 2/3 af de fremmødtes stemmer.
§ 10
  1. Foreningens opløsning kan kun finde sted, når den er vedtaget på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger af mindst 3/4 af de på generalforsamlingen fremmødte medlemmer.
  2. I tilfælde af foreningens opløsning overlades det Egedal Kommunes kommunalbestyrelse at træffe afgørelse om foreningens aktiver.

  Godkendt på generalforsamlingen 16. marts 2016